Regulamin kursów niemieckiego online z lektorami w Akademii AD

Regulamin kursów w ramach
Akademii Agnieszki Drummer

 • §1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Niniejszy Regulamin kursów języka niemieckiego organizowanych przez Akademię Agnieszki Drummer, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych prowadzonych przez Akademię Agnieszki Drummer.
 2. Pod pojęciem Akademii Agnieszki Drummer należy rozumieć organizatora kursów, firmę Akademia Agnieszki Drummer sp. z o.o., ul. Międzynarodowa 46 m 39, 03-922 Warszawa, NIP 1133047337
 3. Pod pojęciem lektor należy rozumieć osobę prowadzącą zajęcia online organizowane przez firmę Akademia Agnieszki Drummer sp. z o.o..
 4. Pod pojęciem kursant należy rozumieć osobę zapisaną na kurs organizowany przez firmę Akademia Agnieszki Drummer sp. z o.o..
 • §2 ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 1. W święta i dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się, nie ma to jednak wpływu na ilość zajęć. 
 2. Akademia Agnieszki Drummer organizuje kursy grupowe online, które odbywają się z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.
 3. Kursanci informowani są o dokładnych terminach spotkań przed rozpoczęciem kursu. 
 4. Zajęcia na kursach prowadzone są według ustalonego harmonogramu kursów.
 5. Ewentualna zmiana terminu zajęć ustalana jest z grupą i wymaga zgody wszystkich uczestników kursu oraz lektora.
 6. Zapis na kurs następuje poprzez opłacenie kosztu kursu w wyznaczonym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu i warunków z Akademią Agnieszki Drummer.
 7. W kwestiach organizacyjnych należy kontaktować się z administracją poprzez adres e-mail: akademiaagnieszkidrummer@gmail.com
 8. Kursant zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego połączenia internetowego w godzinach trwania kursu wynoszącego nie mniej niż 10MB/s. Szybkość połączenia można sprawdzić na stronie www.speedtest.pl.
 9. Jeden moduł kursu trwa w zależności od ilości osób w grupie:
 • grupa 3-osobowa: 16 godzin lekcyjnych (po 45minut)
 • grupa 4-osobowa: 20 godzin lekcyjnych (po 45minut)
 • grupa 5-osobowa: 24 godzin lekcyjnych (po 45minut)
 • grupa 6-osobowa: 28 godzin lekcyjnych (po 45minut)
 1. Do grupy 6-osobowej w wyjątkowych przypadkach może zostać dodana dodatkowa, 7 osoba i nie wpływa to na liczbę zajęć. 
 2. Kursy odbywają się w blokach składających się z dwóch godzin lekcyjnych (2×45 minut). Wprowadzenie przerwy między nimi zależy od indywidualnego ustalenia lektora z grupą.
 3. Kursant zobowiązany, aby we własnym zakresie opanować obsługę komunikatora internetowego, przez który prowadzone będą zajęcia. Informacja o wyborze komunikatora zostanie podana przed rozpoczęciem kursu. Możliwe komunikatory to: zoom, Teams, Skype oraz Google Meet. Kursant ma obowiązek upewnić się, że spełnia wymagania sprzętowe do obsługi wyżej wymienionych komunikatorów.
 • §3 PRZYDZIAŁ DO GRUPY
 1. Przed rozpoczęciem kursu kursant może zostać poproszony o wykonanie testu poziomującego online, który umożliwi odpowiednie przyporządkowanie do grupy. Wykonanie testu jest obowiązkowe w wyznaczonym terminie. Korzystanie z dodatkowych pomocy (takich jak słownik, zasoby internetowe, książki czy porady osób trzecich) jest zabronione.
 2. Przydział uczestników do grup następuje na podstawie dyspozycji czasowych kursanta, oferty kursów oraz przeprowadzonego testu językowego.
 3. Na kursy na poziomie podstawowym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.
 4. Akademia Agnieszki Drummer nie zobowiązuje się do zagwarantowania Kursantom kontynuacji kursu po zakończeniu modułu. 
 • §4 LICZEBNOŚĆ GRUPY
 1. Kursy grupowe liczą nie mniej niż trzy i nie więcej niż siedem osób.
 2. W przypadku zmniejszenia się liczby osób w grupie poniżej minimalnej ilości osób Akademia Agnieszki Drummer ma prawo połączyć grupę z inną grupą o zbliżonym poziomie językowym, lub w przypadku braku takiej możliwości, zaproponować zmianę warunków umowy, na przykład zwiększenie ceny kursu lub skrócenie czasu trwania zajęć.
 • §5 CENA KURSU
 1. Cena kursu dostępna jest w aktualnym cenniku na daną edycję kursu, zamieszczonym na stronie internetowej https://agnieszkadrummer.pl/swietne-kursy-niemieckiego-na-zywo-w-malych-grupach/. Jedna edycja kursu obejmuje zrealizowanie jednego modułu kursu.
 2. W skład ceny kursu podanej w aktualnym cenniku wchodzi opłata wpisowa, która stanowi 450 zł z aktualnej ceny kursu. Opłata wpisowa nie ulega zwrotowi w wyniku odstąpienia od umowy, gdyż pokrywa ona koszty administracyjne. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przedpłata całości ceny za jeden moduł kursu.
 3. Opłatę za kurs uiszcza się przelewem na konto bankowe Akademii Agnieszki Drummer.
 4. W przypadku nieterminowego wniesienia opłaty Akademia Agnieszki Drummer nie gwarantuje miejsca na kursie.
 5. Niemożliwe jest wnoszenie płatności w ratach.
 6. Kursanci mogą korzystać ze zniżek ustalonych przez Akademię Agnieszki Drummer na dany moduł. 
 7. Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę zaproponowaną przez Akademię pomniejszoną proporcjonalnie o odbyte już zajęcia.
 8. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłat za kurs.
 9. Akademia Agnieszki Drummer zapewnia w ramach opłaty za kurs materiały dydaktyczne potrzebne do realizacji zajęć.
 10. Dokonując opłaty za kurs, kursant akceptuje poniższy regulamin.
 11. Umowa zawierana jest wraz z chwilą zapłaty ceny za kurs.
 • §6 LEKTORZY
 1. Zajęcia na kursach organizowanych przez Akademię Agnieszki Drummer prowadzą starannie wyselekcjonowani, zaufani lektorzy, mający kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego.
 2. Akademia Agnieszki Drummer zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania modułu z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych powodów niezależnych od szkoły. W przypadku kontynuacji kursu nie ma gwarancji pozostania w grupie z dotychczasowym lektorem.
 3. Zajęcia dydaktyczne oraz praca lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.
 • §7 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ
 1. Akademia Agnieszki Drummer zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach, np. choroby lektora. W tym przypadku zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane w terminie ustalonym z członkami grupy.
 2. Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa, jednak dobrą praktyką jest uprzedzanie lektora o planowanej nieobecności poprzez podany indywidualny adres e-mail.
 3. W przypadku niezgłoszenia nieobecności, lektor nie ma obowiązku dostarczyć nieobecnemu kursantowi materiałów z odbytych zajęć.
 • §8 REZYGNACJA Z KURSU
 1. Kursant ma prawo do zwrotu 100% opłaty za kurs, jeśli nie spełni on jego oczekiwań. Warunkiem zwrotu jest aktywne uczestnictwo w co najmniej połowie 90-minutowych zajęć przewidzianych w cyklu kursu. Gwarancja ta nie obejmuje sytuacji, gdy powodem niezadowolenia są ewentualne problemy techniczne leżące po stronie kursanta (np. zbyt słabe połączenie internetowe, niespełnienie technicznych wymagań sprzętowych lub problemy z jego obsługą).
 2. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni od rozpatrzenia sprawy na konto bankowe kursanta.
 3. Akademia Agnieszki Drummer zastrzega sobie prawo zerwania umowy z kursantem w dowolnym momencie trwania kursu z przyczyn organizacyjnych. W takim wypadku kursant otrzymuje zwrot całości wpłaconej za dany moduł kwoty.
 • §9 OTRZYMANIE ZAŚWIADCZENIA I STRUKTURA KURSU
 1. Kursant otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w kursie (module) jeśli jego frekwencja na odbytych zajęciach wynosi minimum 70%. Aby uzyskać dyplom poświadczający poziom językowy, kursant ma możliwość podejść do egzaminu organizowanego przez Akademię, który jest osobną usługą edukacyjną niezależną od kursu i wymaga dodatkowej opłaty oraz zaakceptowania regulaminu egzaminu językowego w Akademii Agnieszki Drummer. 
 2. Zaświadczenia uczestnictwa w kursie wystawiane są drogą elektroniczną, natomiast dyplomy z egzaminu są przesyłane tradycyjną pocztą.
 3. Zaświadczenia są wystawiane w formie elektronicznej i są przesyłane na adres e-mail uczestnika kursu.
 4. Kurs na każdym poziomie (A1, A2, B1 oraz B2) składa się z 4 modułów oznaczonych kolorami. Przejście przez cały poziom oznacza uczestnictwo w 4 modułach kursu.  
 • §10 DANE OSOBOWE 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi i Kursantów jest Akademia Agnieszki Drummer sp. z o.o.. Akademia Agnieszki Drummer oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania, adres do  korespondencji oraz numer telefonu w celu wykonania umowy w przedmiocie kursu językowego oraz prawidłowego  przeprowadzenia kursu językowego lub w przypadku wyrażenia odpowiednich zgód także w celach marketingowych.  Akademia Agnieszki Drummer gwarantuje kursantom prawo dostępu do treści ich danych osobowych i do  ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne  do wzięcia udziału w Kursie. 
 • §11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie 22 marca 2022 r. i jest ważny do odwołania.