Regulamin konkursu świątecznego

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest  Metoda AD – Agnieszka Drummer, Międzynarodowa 46/39, 03-922 Warszawa, NIP: 527 238 30 41, REGON: 369 983 956

2. Konkurs odbywa się w okresie od 15 do 22 grudnia 2021 r.

3. Prace konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres
akademiaagnieszkidrummer@gmail.com

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie
podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do
tej Ustawy.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna z wyższym wykształceniem germanistycznym lub pokrewnym (np. lingwistyka stosowana).

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zaakceptowanie Warunków Uczestnictwa w Konkursie

b) przysłanie określonej pracy konkursowej w podanym terminie

c) wypełnienie ankiety z danymi

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODA
1. Przedmiotem konkursu jest napisanie i przysłanie do oceny autorskiego materiału edukacyjnego do nauki języka niemieckiego na poziomie ESOKJ A1 lub A2. Praca powinna zawierać 4000-6000 znaków ze spacjami i zostać przesłana mailem na podany adres w formacie .doc lub .docx.

2. Nagrodę 500 zł brutto otrzyma ta osoba, której przysłana praca konkursowa zostanie przez Organizatora oceniona jako najciekawsza.

3. Jeśli zwycięzca prowadzi działalność gospodarczą, to wystawia fakturę w wysokości 500 zł na dane Organizatora i poprzez jej opłacenie otrzymuje nagrodę. Jeśli zwycięzca nie prowadzi działalności gospodarczej, podpisuje z Organizatorem umowę o dzieło, na podstawie której jest wypłacana nagroda.

4. Odebranie nagrody jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się przez zwycięzcę praw autorskich i majątkowych do przysłanego tekstu.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia Konkursu, czyli najpóźniej 29 grudnia 2021 r.

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej.
2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wypłaceniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.